Vedtægt
 
Vedtægter for teaterforeningen TeaterNord
 
§ 1
 
Foreningens navn er Teaterforeningen TeaterNord
CVR-nummer: 36006188

§ 2
 
Foreningens hjemsted: Aalborg Kommune
 
Foreningens adresse er indtil videre: Tyge Brahes Vej 23, 9000 Aalborg                            
 
§ 3
 
Foreningens formål er at drive professionel teatervirksomhed, i særlig grad følgende: at skabe kultur arrangementer, som understøtter den nordjyske identitet og historie.
Foreningen har tillige til formål: At varetage, udvikle, producere og opføre '2 professionelle teater/event projekter med udgangspunkt i historiske personer fra Aalborg’ i år 2015, 16 og 17, på et højt niveau kunstnerisk med professionelle og frivillige aktører i Nordjylland.

 
Foreningens interesse er at udbrede drama og historiefortælling til et bredt publikum i relation til og med fokus på vores tid. Samt have fokus på nordjysk kultur – formidlet gennem teater, musik og performance i professionelt regi, i udfordrende ny tænkt iscenesættelse.
 
Foreningens projekter skal åbne op for stor borgerinddragelse især unge.
Foreningen kan igangsætte aktiviteter og gennemføre arrangementer i forbindelse med teater- musikforestillinger.
Foreningen kan involvere andre aktører som kan bidrage til den kunstneriske proces.
Foreningen kan medvirke til at udvide det kulturelle udbud i Nordjylland med udgangs punkt i Aalborg.
Foreningen skal søge at udvikle nye samarbejder mellem kultur og erhvervsliv i forbindelse med projekter og events. Endvidere kan foreningen lave turnévirksomhed, arrangere gæstespil samt afholde workshops/undervisning og afholde foredrag.
 
§ 4
 
Foreningens formue ved stiftelsen.
Ved foreningens stiftelse består dens formue af historiske kostumer
(fremstillingsværdi kr. 35.000,- ) og lamper + kabeltromler (købsværdi kr. 4.500,-) m.v. fra forestillingen ’Købmanden – Jens Bang’ til en anslået værdi af ca. 39.500,- kr. Givet som gave af Martin Schwab.
 
§ 5
 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål, med mindre styrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Styrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.
 
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.
stk. 1. Foreningen henvender sig primært til folk som vil bidrage til udførelse af foreningens formål.
 
§ 6
 
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Styrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne
Foreningen tegnes af 2 styrelsesmedlemmer i forening. Styrelsen kan meddele prokura til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ledelsen i form af begrænset eller ubegrænset fuldmagt til at disponere på foreningens bankkonto.
 
§ 7
 
Foreningen ledes af en styrelse på 3 - 5 personer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Valgene gælder indtil næste års generalforsamling.
 
Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal udvalget ved nyvalg straks orienteres skriftligt med angivelse af de valgtes navn, adresse og personnummer. Samme orientering skal gives eventuelle kommuner eller regioner, hvorfra foreningen modtager støtte.
 
Styrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og kasserer.
 
§ 8
 
Styrelsen påser at foreningen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav.
 
Styrelsen ansætter den faglige (kunstneriske) og administrative ledelse, som er nødvendig eller påbudt i lovgivningen. Lederen og dennes ansættelsesvilkår skal godkendes af scenekunstudvalget/scenekunstcenteret. Ledelsen skal have den kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i teaterloven § 31, stk. 2.
 
§ 9
 
Bestemmelser om den årlige generalforsamling.
Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i november. Den påhører styrelsens beretning, godkender regnskabet, vedtager eventuelt kontingent for det følgende år, vælger styrelse og revisor, alle for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, og behandler andre forslag, som har været angivet i dagsorden.
Forslag fra medlemmer skal afgives inden 25. oktober.
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skrifteligt forlanges af 1/10 af medlemmerne.
 
§ 10
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til den følgende 30. Juni.
 
Regnskabet består af driftsregnskab, status og styrelsen årsberetning.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registret revisor, der i sin revisorpåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støttemidler synes anvendt efter formålet. Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal udvalget straks skriftligt orienteres om nyvalg af revisor.
 
Inden en uge efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet indsendes dette med styrelsen og revisors underskrifter til Scenekunstudvalget, såfremt foreningen modtager støtte herfra. Scenekunstudvalget kan da afkræve styrelse og revisor alle ønskede oplysninger til yderligere belysning af foreningens økonomiske situation og støttemidlers anvendelse.
 
Modtager foreningen støtte fra kommuner eller regioner, skal regnskabet inden samme frist tilsendes disse, og de har samme krav på oplysninger som Scenekunstudvalget.
 
§ 11
 
Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum.
 
Modtager foreningen støtte fra Scenekunstudvalget, bliver ændringen kun gyldig, hvis den godkendes af Scenekunstudvalget. Der skal søges om udvalgets godkendelse, senest når der indkaldes til en anden generalforsamling.
 
§ 12
 
Både over styrelsens og over enhver generalforsamling føres en protokol.
Scenekunstudvalget kan, hvis der modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i protokollerne.
 
§ 13
 
Ved foreningens opløsning må ingen del af denne formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes til kulturelle formål efter generalforsamlingsindstilling og efter godkendelse af Scenekunstudvalget, hvis der er modtaget støtte herfra, samt fra de kommuner eller regioner, hvorfra støtte eventuelt er modtaget.      
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Aalborg den   3 / 11     2014, hvor som styrelse valgtes

Aalborg Slotsteater bestyrelse:

Hanne Juul, Direktør, salg og økonomi, Kongerslev Kalk A/S

Anne Mette Busch, Strategi- og Udviklingsleder for Teknologi og Businessuddannelserne ved UCN.

Ernst Trillingsgaard, tidl. direktør for Aalborg kongers -og kulturcenter.

Lars Nørbach, Direktør Nordjyllands Historiske Museum

Esben Lind, Direktør og kommunikationsrådgiver, Publicity              

Claus A. Foss Rosenstand, PhD. Digital Hub Denmark Professor, AAU

Kunstnerisk Leder

Martin Schwab